GÖREV TANIMLARI


PERSONEL GÖREV TANIMLARI 

 

     *Bursa Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü görevini  Ali ÇOŞKUN yürütmektedir. Döner Sermaye İşletmemizde İşletme Müdürü aynı zamanda gelir ve gider gerçekleştirme görevlisidir.


İşletme Müdürünün diğer görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

- İşletmenin idari, malî ve teknik işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek,

- İşletmenin yönetimi ve faaliyetlerine ilişkin olarak idare ve yönetim kurulu tarafından verilen işleri yapmak,

- Döner sermaye kadrolarına atanan veya görevlendirilen memurlar ile işletmeye alınan işçilerin görevlerini iş bölümü esasları dahilinde düzenlemek, izlemek ve denetlemek,

- Döner sermaye memurlarının atamalarını teklif etmek ve işletmeye işçi alınması, çıkarılması ve işçilerin özlük haklarına ilişkin işleri yapmak,

- İşletmenin çalışma programlarının ve bütçe tasarılarının zamanında hazırlanmasını sağlamak,

- Canlı ve cansız demirbaşları ile malzemelerin iyi bir şekilde kullanılmasını, saklanmasını, korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

- İşletme ile ilgili diğer işleri yapmak.

 

Döner Sermaye İşletmesinde  görev yapan  Emine Büşra YAVUZ'un görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir;

-  Bütçe yazışmaları,konsolidasyonu,onayı ve girişlerini yapmak

-  Yürütme kuruluna sunulacak işleri takip etmek ve işlemlerini sonuçlandırmak

-  Bursa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü nezdindeki evrak ve iletişim işlemlerini yürütmek

-  Sayıştay Başkanlığı'nın BVAS' a Döner Sermaye Bilançosu,gelir tablosu,muhasebe bilgileri ve banka bilgileri ile ilgili verilerin girişini yapmak

-  Vergi Beyannamelerini düzenlemek ve ödemelerini zamanında yapmak(Hazine hissesi,BAP payı,KDV,Muhtasar)

-  Danışmanlık işlerine ilişkin dosyaları düzenlemek ve işlemlerini takip etmek

-  İşletmenin akademik personele yaptığı döner sermaye ek ödeme işlemlerini gerçekleştirmek,

-  İşletmenin web sayfası işlemlerini yapmak,

-  Yönetici payı ödemelerini düzenli olarak yapmak,

-  Amirlerce verilecek diğer işleri yapmak.

-  Yasemin KARAMAN'ın izinli olduğu günlerde yerine vekalet etmek 


Döner Sermaye İşletmesinde  görev yapan Yasemin KARAMAN'ın  görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir;

- Banka hesap hareketlerini  izlemek ve elde edilen gelirleri ilgili birime (MİF) kaydetmek.

- Faturaları düzenleyerek bir nüshasını yazı ekinde muhataplarına iletmek, MİF ve arşivini düzenlemek.

- Taşınır kayıt, devir ve tüketim çıkış işlemlerini yürütmek. 

- Bursa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü nezdindeki evrak ve iletişim işlemlerini yürütmek.

- Arşiv düzeninin takibi ve kontrolünü yapmak.

- Satın alma işlemleri, onay ve ödeme belgelerinin hazırlanması ve takibini yapmak

- Gelen ve giden yazışmaların takibini ve posta işlemlerini yapmak

- Emine Büşra YAVUZ'un izinli olduğu günlerde yerine vekalet etmek 

- Amirlerce verilecek diğer işleri yapmak.