Akademik Personel Şube Müdürlüğü

GÖREV VE  SORUMLULUKLARI:

*       Akademik kadro işlemleri (kadro izinleri, iptal ihdas, dolu kadro derece değişikliği, kadro aktarımı ve norm kadro),

*       Akademik ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

*       Akademik personel alımları çerçevesinde açıktan ve naklen atama   işlemlerinin ilgili Kanun hükümleri kapsamında  yapılması,

*       2547 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca idari atama ve görevlendirme işlemlerinin yapılması.

*       2547 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca süreli olarak atanan öğretim elemanlarının görev süreleri ile ilgili işlemlerinin yapılması

*       2914 sayılı Kanunun 7 ve 8. maddeleri uyarınca Üniversitemiz akademik personelin  derece ve kademe ilerlemesine hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere derece ve kademe terfilerinin yapılması ile kadro tıkanıklığı nedeniyle derece ilerlemesi yapılamayan personelin derece ilerlemelerinin sağlanması,

*       2547 sayılı Kanunun ilgili hükümleri gereği, kıdem yıllarının her yıl Ocak ayının ilk haftası ilgili birime gönderilmesi.

*       2547  sayılı  Kanunun 13/b-4 maddesine göre görevlendirme işlemlerinin yapılması,

*       2547  sayılı  Kanunun 24. maddesi uyarınca Doçentlik Sözlü Sınavı işlemlerinin yapılması,

*       657 sayılı Kanunun 36. maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün A-12/d  bendi uyarınca bir üst öğrenim ya da birden fazla üst öğrenimi bitiren personelin öğrenim değerlendirmelerinin yapılması ile göreve girmeden önce Sosyal Sigortalar Kurumu ile Bağ-Kur’a  bağlı hizmetleri bulunan ve bunu emeklilik hizmetleriyle birleştirilmesini talep eden personelin hizmet birleştirme işlemlerinin yapılması,

*       İlgili Kanun hükümleri uyarınca ücretsiz izin, istifa ve askerlik hizmeti ile borçlanma talebinde bulunan personelin  işlemlerinin yapılması,  

*       7179 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca akademik personelin askere sevk işlemleri ile ilgili yönerge hükümleri gereği,  Milli Savunma Bakanlığı kapsamında tehir işlemlerinin yapılması,

*       2547 sayılı Kanunun 34. maddesi ve 2914 sayılı Kanunun 16. maddesi  uyarınca yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdamı ile ilgili işlemlerin  yapılması, 

*       2547 sayılı Kanunun 35. maddesi ile “Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik” ve “Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği” ile Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) ve Öncelikli Alanlar kapsamında lisansüstü eğitimini diğer Üniversitelerde yapmakta olan araştırma görevlilerin  işlemlerinin  yapılması,

*       2547 sayılı Kanunun 36. maddesinin kısmi statüde çalışmaya ilişkin hükümleri gereği; söz konusu statüde görev yapmak isteyen Doçent ve Profesörlerin  kısmi statüye atanma  işlemleri ile sürelerinin değerlendirilmesi,

*       2547 sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca Üniversitemiz ile diğer Kurum ve Kuruluşlar arasındaki görevlendirme işlemlerinin yapılması,

*       2547 sayılı Kanunun 39. maddesi ve BTÜ Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yönergesi kapsamında yurt içi ve yurt dışında görevlendirilen Üniversitemiz öğretim elemanlarının işlemlerinin  yürütülmesi,

*       2547  sayılı  Kanunun 53. ve 657 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca akademik personelin disiplin işlemlerinin yapılması,

*       1416 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Kanun uyarınca mecburi hizmeti Üniversitemize devredilen mecburi hizmet yükümlüsü  akademik personelin hizmet yükümlülüklerinin takip edilmesi,

*       5682 sayılı Pasaport Kanununun ilgili hükümleri uyarınca, hizmet ya da hususi pasaport talebinde bulunan akademik personelin  ilgili işlemlerinin  gerçekleşmesi,

*       2008 yılı Ekim ayı itibariyle yürürlüğe giren 31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sigortalı sayılma, sigortalılığın  başlangıcı ve sona ermesine ilişkin hükümleri ile 28 Ağustos 2008 tarihli 26981 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ve 28 Eylül 2008 tarihli, 27011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5510 sayılı Kanunun sosyal sigorta hükümleri ile getirilen hak ve yükümlülükler ile sosyal sigorta işlemlerine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği tebliğ hükümleri çerçevesinde üniversitemizde görev  yapmakta olan akademik personelin işlemlerinin yapılması. 

*       İlgili Kanun hükümleri uyarınca mecburi hizmet işlemlerinin yapılması,  

*       İlgili Kanun hükümleri uyarınca akademik teşvik  işlemlerinin yapılması,  

*       Amirlerin vereceği benzer nitelikli görevlerin yerine getirilmesidir.