İdari Personel ve Eğitim Şube Müdürlüğü

GÖREV ve SORUMLULUKLARI:

* İdari kadro cetvellerinin sağlıklı bir biçimde tutulması,

* Her yıl, kadro iptal-ihdas, dolu-boş, derece ve unvan değişikliği, açıktan atama kullanım izni ile ilgili işlemlerin yapılması,

* Açıktan veya naklen atama işlemlerinin yapılması,

* Naklen atanacak idari personel için kurumlarından muvafakat istenmesi, 

* Açıktan, yeniden veya naklen ataması yapılarak göreve başlayan idari personelin bilgi girişlerinin yapılması,

* 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendika Kanunu uyarınca Mayıs ve Kasım aylarında sendikalara üye personel durumunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu’na bildirilmesi,

* Askere sevk, tehir ve askerlik sonrası işe başlama işlemlerinin yapılması, 

* 657 sayılı Kanun ve 2547 sayılı Kanunun 13/b maddesine tabi görevlendirmelerin yapılması, 

* Personel terfi işlemlerinin düzenli olarak yürütülmesi,

* Her mali yıl başında yan ödeme cetvellerinin hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ve birimlere gönderilmesi,

* İdari personelin işe başlama, görev değişikliği, kadro ve görev yeri değişiklikleri v.b. bilgilerin düzenli olarak kaydedilmesi,

* İdari personelin “hususi ve hizmet pasaport” işlemlerinin yapılması, 

* İdari personelin askerlik borçlanma işlemlerinin yapılması, 

* İdari personelin Sosyal Güvenlik Kuruluşlarında geçen hizmetlerinin Emekli Sandığı Hizmetleriyle birleştirilmesi,

* İdari personelin ücretsiz izin işlemlerinin yapılması ve bu sürelerinin fiili hizmetten sayılması işlemlerinin yapılması,

* Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sınavlarının yapılması,

* Aday memurlar için temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim programları düzenlenmesi, eğitim yerinin ve eğitimcilerin belirlenmesi,

* Birimlerden gelen çalışan personele yönelik hizmet içi eğitim programı taleplerinin değerlendirilmesi,

* Çalışan personeli geliştirme ve motivasyon amaçlı eğitim programlarının hazırlanması, eğitim yerinin ve eğitimcilerin belirlenmesi,

* Aday memurların uygulamalı staj eğitimlerinin yapılmasının sağlanması,

* Aday memurlarının asaletlerinin tasdikine ilişkin işlemlerin yapılması,

* Amirlerinin vereceği benzer nitelikli görevlerin yerine getirilmesi.

* İdari personele ait personel kimlik kartların düzenlenmesi ve teslim edilmesi..

* İdari personelin öğrenim değerlendirmesi işlemlerinin yapılması.