Sıkça Sorulan Sorular (Lisans)
Akademik danışman kimdir, ne zaman ilan edilir?

Üniversitemize kayıtlı öğrenciye birinci sınıftan itibaren her dönem ilgili bölüm başkanlığı tarafından danışman tayin edilir. Danışman, öğrencinin seçmiş olduğu dersleri inceleyen, programı ile uygunluğunu kontrol eden, ders ekleme, ders bırakma işlemlerini onaylayan, akademik konular ile ilgili rehberlik yapan öğretim elemanıdır. Öğrenciler akademik danışman bilgilerine kendi öğrenci işleri bilgi sisteminden ulaşabilirler.

BTÜ Konuşmaları dersi tam olarak nasıl bir ders, diğer derslerden farkı nedir?

BTÜ Konuşmaları 1 ve BTÜ Konuşmaları 2 kodlu 3 AKTS’lik sosyal seçmeli ders olup aynı zamanda bu dersi alan öğrencilere Sosyal Transkript verilmektedir.

Bütünleme sınavı nedir?

Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait başarısız, yetersiz veya şartlı oldukları derslerden bütünleme sınavına girebilirler.

Ayrıca başarılı öğrenciler de isterlerse not yükseltmek için bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme sınavına girebilmek için sınavların yapılacağı eğitim-öğretim yılında ilgili derslere kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak gereklidir. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez. Bütünleme sınavı notu, o dersin yarıyıl sonu sınavı notu yerine geçer.

Bütünleme sınavına not yükseltmek için girmek isteyen öğrenciler, Bursa Teknik Üniversitesi internet sayfasında ilan edilen tarihlerde öğrenci işleri bilgi sisteminden bütünleme sınav kaydı yaptırmalıdır.

Üniversitemiz Lisans Programları İçin Bütünleme Sınavı Senato Esasları için tıklayınız.

Çift anadal programı nedir?

Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin, Üniversitemizdeki iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programdır.

Üniversitemiz Çift Anadal Programı Yönergesi için tıklayınız.

Ders ekle/sil dönemi nedir?

Akademik takvimde belirtilen ders kayıt haftasından sonraki haftadır. Öğrencilerimiz, kayıt yenileme süresini takip eden ve akademik takvimde belirtilen ders ekle/sil tarihlerinde danışmanın onayı ile yeni ders seçebilir veya seçtiği dersi bırakabilir.

Akademik takvim için tıklayın.

Ders intibak başvuru işlemleri ne zaman ve nereye yapılır?

Öğrenciler, daha önce almış ve başarmış oldukları ders/derslerden (Yükseköğretim Kurumlarından ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl geçmemiş olan öğrenciler eşdeğerlik ve intibak başvurusu yapabilir. Ancak af kanunundan yararlanarak gelen öğrencilerde bu koşul aranmaz. Öğrenci ders intibak ve eşdeğerlik başvurusunu, kaydı yapıldığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içinde; dilekçe, not döküm belgesi ve ders içerikleri ile birlikte ilgili bölüm başkanlığına yapar.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans öğrenimine başlama hakkını elde eden öğrencilerin ön lisans eğitimi sırasında almış ve başarmış oldukları Yükseköğretim Kanununun 5/i maddesinde belirtilen derslere ve sosyal seçmeli derslerine intibakı yapılır. Bu derslerin dışındaki derslere intibak işlemleri yapılamaz.

Üniversitemiz Lisans Programları İçin Muafiyet Sınavları, Ders Eşdeğerlik, İntibak Usul ve Esasları için tıklayınız.

Ders kaydında, ders çakışması durumunda ne yapabilirim?

Çakışan derse kayıt olunamaz. Ancak öğrenciler çakışan dersi, eşdeğer olduğu program tarafından kabul edilmiş bir ders olmak şartı ile öncelikle kayıtlı bulunduğu fakültenin diğer programlarından, ilgili bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile alabilir. Bunun için öğrenciler Bölüm Başkanlığına dilekçe vermelidir.

Ders kontenjanı dolduğundan ne yapmalıyım?

Haftalık ders programları ve derslerin kontenjanları bölümler tarafından belirlenmektedir. Zorunlu kalınan durumlarda bölüm başkanlıkları ile iletişime geçilebilir.

Ders seçimi/kayıt yenileme işlemlerini nasıl yapmalıyım?

Hazırlık sınıfı öğrencileri hariç tüm öğrencilerimiz her akademik yarıyılın başında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde öğrenci işleri bilgi sisteminden kayıt yenilemek zorundadır.

Süresi içinde usulüne uygun olarak derslere kayıt yaptırmayan öğrenciler derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremez.

Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenciler sorumludur.

Derslerin devam mecburiyetleri var mı?

Öğrenciler, derslerin teorik kısmına en az %70’ine, uygulama, laboratuvar, atölye ve stüdyo çalışmalarının ise %80’ine katılmak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Bir dersin devam şartını bir kez yerine getiren öğrencilerin bu dersi tekrar almaları durumunda ilgili bölümün teklifi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile derse devam etme koşulu aranmayabilir.

E-Kampüs sistemine nasıl giriş yapabilirim?

ekampus.btu.edu.tr adresinden kullanıcı adı öğrenci numarası ve şifre olarak Btu*ogrencino ile giriş yapılabilir.

Uzaktan eğitim sistemleri ile ilgili tüm sorularınız için ekampus@btu.edu.tr ile irtibata geçebilirsiniz.

E-posta gönderirken şu hususlara dikkat ediniz: Sorununuzun tümünü "Konu" kısmına yazmayınız. "Konu" kısmına, sorununuzun direkt ilgili olduğu kısa bir ifade yazınız. Ör: Ekampus-Giriş Problemi, Ekampus-Ders Listesi Hatası, Email-Şifre, vb. Öğrenci numaranızı belirtiniz.

E-posta adresimi ve şifremi nasıl öğrenebilirim?

Üniversitemize kayıt işleminiz tamamlandıktan sonra, telefon numaranıza e-posta adresi ve şifreniz sms ile gönderilmektedir.

Hangi dersleri tekrar almak zorundayım?

Öğrenciler (FF), (FD), (K), (D) notu aldıkları başarısız zorunlu dersleri, ilk açıldığı yarıyılda almak zorundadır.

Öğrenciler (FF), (FD), (K), (D) notu aldıkları seçmeli dersleri ilk açıldığında tekrarlar veya yerine başka seçmeli dersleri alabilirler.

İndirimli seyahat kartımı nasıl çıkartabilirim?

İndirimli seyahat kartı başvurunuz için gerekli belgeler ve yapılması gerekli işlemlere https://www.burulas.com.tr/ internet adresinden ulaşabilirsiniz. Tarafınızdan öğrenci belgesi talep edilmesi durumunda öğrenci belgenizi E-Devlet (www.turkiye.gov.tr) sisteminden alabilirsiniz.

İzinli sayılma (kayıt dondurma) işlemleri nasıl yapılır?

Öğrencilere belgeleyecekleri, haklı ve geçerli nedenlerin uzun süreli olması veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj ve araştırma imkânları doğması halinde; ilgili yönetim kurulu kararı ile izinli geçirilen süre, azami süreye sayılmadan bir veya iki yarıyıl izin verilebilir. Toplamda izinli geçirilen süre iki yarıyılı aşamaz.

Öğrencinin izinden yararlanabilmesi için durumunu belirten dilekçesi ve belgeleri ile birlikte ilgili bölüm başkanlığına en geç ilgili yarıyılın ders ekleme bırakma süresi bitimine kadar yazılı başvurması gereklidir. Ancak izin gerekçesinin ders ekleme bırakma süresi bitiminden sonra ortaya çıkması durumunda başvuru için süre kısıtlaması yoktur.

İzinli sayılan öğrenciler eğitim-öğretimine izin süresinin bitimini takip eden yarıyıl başından itibaren devam edebilir.

Belirtilen tarihten önce izni sona eren öğrenci ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıt yenileme işlemi yapabilir.

Katkı payı/öğrenim ücretini ne zaman ödemem gerekir?

Hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere, dört yıllık lisans programlarından bu süre sonunda mezun olamayan öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücreti alınır. Çift ana dal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda bu madde hükümlerine göre katkı payı alınır.

Ayrıca bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programı olarak (çift ana dal programları hariç olmak üzere) Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler de katkı payı öder.

Hazırlık sınıfı öğrencilerinin katkı paylarının Devlet tarafından karşılanacağı süre bir yıldır. Öğrencilerden hazırlık sınıfının ikinci sınıfında katkı payı alınır.

Kayıt sildirmek istiyorum, bunun için ne yapmam gerekmektedir?

Kaydını sildirmek isteyen öğrencilerin, ıslak imzalı bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen başvurması ve ilişik kesme belgesini ilgili birimlere imzalatarak işlemlerini tamamlaması gerekir. Bu durumdaki öğrencilerin tüm öğrencilik hakkı sona erer.

Mazeret sınavı nedir?

Ara sınavlara mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrenciler, ilgili Bölüm Başkanlığına mazeretlerini belirten bir dilekçeyle başvurmalıdır. Bölüm Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Kararı ile mazereti kabul edilen öğrencilere mazeret sınavı yapılır. Mazeret sınavına giremeyen öğrenciye aynı ders için yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez.

Yarıyıl sonu sınavlarının mazeret sınavı yoktur.

Mazeretim sebebiyle ders seçimi/kayıt yenileme işlemlerini yapamadım. Ne yapmalıyım?

Mazeretleri sebebiyle belirlenen tarihlerde kaydını yenileyemeyen öğrenci, mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilmek kaydıyla, ders ekle/sil bitiminden sonraki on iş günü içerisinde ders seçimi yaparak kaydını yenileyebilir. Bu süre içinde de kaydını yenilemeyen öğrenci o yarıyıl kaydını yenilememiş sayılır. Bu şekilde kaybedilen süre eğitim-öğretim süresinden sayılır.

Mezuniyet koşulları nelerdir?

Öğretim planlarında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlamış ve AGNO’su en az 2,00 olan öğrenciler kayıtlı oldukları bölümden mezun olabilirler.

Öğrenci Belgemde durumum Pasif olarak görünmekte ne yapabilirim?

Öğrencilerin ders kaydı yaptıkları dönemlerde durumları Aktif olmaktadır.

Öğrenci belgesine ihtiyacım var. Öğrenci belgesini nasıl alabilirim?

Üniversitemizde öğrenci belgesi e-imzalı olarak verilmektedir. Öğrenci işleri bilgi sistemine obs.btu.edu.tr internet sayfasından giriş yaptıktan sonra, kullanıcı işlemleri, belge talepleri ekranında başvuru yaparak e-imzalı öğrenci belgenizi alabilirsiniz.

Ayrıca öğrencilerimiz E-Devlet (www.turkiye.gov.tr) uygulaması üzerinden de öğrenci belgesi alabilmektedir.

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi şifremi unuttum veya sisteme girişte problem yaşıyorum. Ne yapmalıyım?

Öğrencilerin öğrenci bilgi sisteminde ki şifrelerini unutmaları durumunda obs.btu.edu.tr internet sayfasında bulunan Şifre Sıfırla butonu ile şifrelerini güncelleyebilirler.

Bu işlemi yaparken sorun yaşayan öğrenciler oidb@btu.edu.tr mail adresine isim, soyisim ve öğrenci numaralarını içeren bir şifre yenileme talebinde bulunabilirler. Mail yolu ile şifre talebinde bulunan öğrencilerin yenilenen şifreleri, öğrenci bilgi sisteminde daha önce tanımlamış oldukları mail adreslerine gönderilecektir.

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine nasıl giriş yapabilirim?

Öğrenciler öğrenci işleri bilgi sistemine obs.btu.edu.tr internet sayfasından giriş yapabilirler. İlk girişte sayfada bulunan Şifre Sıfırla linkinden sıfırlama işlemi yapmaları gerekmektedir.

Öğrenci kartımı nasıl alabilirim?

Öğrencilere ilk kayıtlarında ücretsiz olarak öğrenci kimlik kartı verilir. Öğrenci Kimlik Kartı Bölüm Sekreterliklerinden teslim alınabilir.

Denizcilik Fakültesi Bölümleri için tıklayınız.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Bölümleri için tıklayınız.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bölümleri için tıklayınız.

Orman Fakültesi Bölümleri için tıklayınız.

Öğrenci kartımı yeniletmek için ne yapmalıyım?

Üniversitemizin vermiş olduğu öğrenci kimlik kartının kullanıcı hatasından kaynaklı (kırılma, çizilme, silinme, kayıp etme, vb.) nedenlerle mükerrer öğrenci kimlik kartı taleplerinde; Ziraat Bankası Bursa Şb. TR190001000060562105605002 numaralı hesabına Kimlik Karı ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

Yeni kimlik kartı talebinde bulunmak için tıklayınız.

Öğrenci Numaramı nasıl öğrenebilirim?

Üniversitemize yeni kayıt olan öğrenciler, öğrenci numarasını şifre yenileme sayfasından gerekli bilgileri doldurarak öğrenebilirler.

Öğretim planı (müfredat) nedir?

Öğretim planı; teorik dersler, uygulamalar, laboratuvarlar, atölye çalışmaları, bitirme çalışması, proje, staj, iş yeri uygulamaları ve benzeri çalışmaları kapsayan lisans düzeyleri için 30’ar AKTS kredilik yarıyıllar halinde toplam 240 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenir. Öğrenciler mezun olabilmek için müfredatındaki derslerin tamamını almak ve başarmak zorundadır.

Öğrenciler öğretim planlarına öğrenci işleri bilgi sistemindeki sayfalarından ulaşabilirler.

Önceki öğrenmelerin tanınması için yapılacak tüm başvuru ve işlemler ne zaman yapılmaktadır?

Her yıl Akademik Takvim ile ilan edilen zaman aralığında ve öğretim yılı başlamadan önce yılda bir kez yapılır. Başvurular akademik birimlere yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması nedir?

Öğrencilerin bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakının yapılmasıdır.

Bursa Teknik Üniversitesi’ne kayıt yaptırmış öğrencilerin;

Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin muafiyet sınavları yolu ile tanınması,

İşyeri deneyimlerinin portfolyo hazırlama ve muafiyet sınavları suretiyle tanınması,

Akredite olmuş kuruluşlardan aldıkları sertifikaların tanınması ve intibaklarını kapsar.

ÖSYM ile Üniversitenizde ilk kayıt işlemleri nasıl yapılıyor?

Üniversiteye bağlı fakültelere girmeye hak kazanan adayın, www.btu.edu.tr internet adresinde ilan edilen tarihler arasında, Üniversiteye gelerek yüz yüze veya E-Devlet (www.turkiye.gov.tr) sisteminden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

İlk kayıt yaptıracak öğrencilerin Üniversitemiz internet sayfasında yayınlanan kayıt kılavuzunda belirtilen belgeleri getirmeleri ve öğrenci işleri bilgi sistemi üzerinden öğrenci bilgi formunu doldurmaları gerekmektedir.

Programların eğitim-öğretim süreleri ne kadardır?

Öğrenciler bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

Seçmeli ders ne demektir?

Seçmeli dersler, ilgili programın öğretim planında yer alan belirli ders grupları içinden seçerek alınabilecek derslerdir. Seçmeli derslerin okutulacağı yarıyıllar ile bu yarıyıllarda en az alınması gereken seçmeli ders sayısı veya kredisi, ilgili fakülte kurulunca öğretim planında belirtilir. Öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları seçmeli bir dersin yerine saydırmak kaydı ile daha önce almadıkları farklı bir seçmeli dersi alabilir.

Sınav sonuçlarına itiraz edebilir miyim?

Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların öğrenci bilgi sisteminde ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde ilgili Bölüm Başkanlığına yazılı olarak yapılır. İtirazlar, ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. İlgili karar öğrenciye yazılı olarak bildirilir ve değişiklik varsa öğrenci bilgi sistemine işlenir.

Sınav türleri nelerdir?

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, muafiyet sınavı, ek sınav ve diğer sınavlar olarak yapılır.

Sınavlar nasıl değerlendirilmektedir?

Sınavlar Üniversitemiz “Ölçme ve Değerlendirme Yönergesine” göre değerlendirilmektedir. İlgili yönergeye ulaşmak için tıklayınız.

Sosyal Transkript için nasıl başvuru yapabilirim?

Yapılan bir sosyal faaliyetin transkriptte görünebilmesi için öğrencinin Üniversitemiz ana web sayfasından yer alan Öğrenci Menüsü altında yer alan Sosyal Transkript Sistemi üzerinden başvurması gerekir.

Öğrenci sosyal transkriptini Sosyal Transkript Sistemi’nde görüntüler ve yazdırır.

Sosyal Transkript ibraz edilecek üçüncü şahıslarca doğrulanabilir nitelikte olup herhangi bir birimin onayına gereksinim bulunmamaktadır.

Sosyal Transkript Nedir?

Öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca üniversite birimleri, öğrenci toplulukları, üniversite ile işbirliği protokolü olan kamu kurum ve kuruluş ile sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen bilimsel, sosyal, kültürel, topluma dönük tüm faaliyetlere katılımlarını, sosyal sorumluluk projelerine dâhil olmaları sonucu elde edilen kazanımların tanınmasını ve sistemli olarak kayıt altına alınmasıyla ilgili süreçler ile oluşturulacak transkripttir.

Tek ders sınavı nedir?

Mezun olmak üzere tek dersi (yaz stajları hariç) kalmış, bu dersinde devam şartını yerine getirmiş, varsa katkı payını/öğrenim ücretini yatırmış ve AGNO’ su en az 2,00 olan (Mühendislik Lisans Tamamlama programına kayıtlı öğrencileri için 2,00 AGNO şartı aranmaz) öğrencilere başarısız oldukları ders için tek ders sınav hakkı verilir.

Bu sınavda başarılı olamayan öğrenci kayıtla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek ve başvuruda bulunmak şartıyla ilgili dersi, açıldığı dönemde tekrar alabilir ya da bir sonraki yapılacak olan tek ders sınavına tekrar girebilir.

Tek ders sınavına giremeyen öğrenciye mazeret sınavı hakkı verilmez.

Transkript belgesine ihtiyacım var. Transkript belgesini nasıl alabilirim?

Üniversitemizde transkripti belgesi e-imzalı olarak verilmektedir. Öğrenci işleri bilgi sistemine obs.btu.edu.tr internet sayfasından giriş yaptıktan sonra, kullanıcı işlemleri, belge talepleri ekranında başvuru yaparak e-imzalı transkript belgenizi alabilirsiniz.

Ayrıca öğrencilerimiz E-Devlet (www.turkiye.gov.tr) uygulaması üzerinden de transkript belgesi alabilmektedir.

Üniversiteye ilk kez kayıt yaptırdıktan sonra başka kayıt işlemleri de var mı?

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerin akademik takvimde belirtilen süre içerisinde, elektronik ortamda ders seçimini yaparak ders seçimlerini danışmanlarına onaylatmaları gerekir.

Yan dal programı nedir?

Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin, başka bir diploma programı kapsamında sertifikaya yönelik belirli sayıda ders almalarını sağlayan programdır. (Yan dal yapılan program sonunda verilen sertifika diploma yerine geçmez.

Üniversitemiz Yan Dal Programı Yönergesi için tıklayınız.

Yatay Geçiş başvuru koşulları nelerdir?

Kurumlar arası ve kurum içi yatay geçişlerle ilgili hususlar Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre belirlenir.

Üniversitemiz Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.

Yurt İçi, Yurt Dışı Üniversiteler ile İşbirliği ve Değişim Programları?

Üniversite ile yurt dışındaki üniversiteler arasında yapılan ikili anlaşmalar ve Farabi, Erasmus, Mevlana gibi öğrenci değişim programları çerçevesinde, bu üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir.

Anlaşmalı yurt içi veya yurt dışı üniversiteler ile işbirliği ve değişim programları hakkında intoffice.btu.edu.tr internet adresinden bilgi edinebilirsiniz.

Yüksek onur ve onur öğrencisi ne demektir?

Aşağıdaki şartları sağlamak koşulu ile mezun olan öğrencilerin AGNO’su esas alınarak 3.00-3.49 arasında olanlara onur belgesi; 3.50- 4.00 arasında olanlara ise yüksek onur belgesi verilir ve öğrencinin transkripti ile diploma ekinde gösterilir. Onur/Yüksek Onur Belgesi Rektör tarafından imzalanır.

Disiplin cezası almamış olmak,

Öğrenimini normal öğrenim süresinde tamamlamak ( Lisans programlarından hazırlık sınıfı hariç dört yıl (sekiz yarıyıl) ya da daha az sürede mezun olmak),

En son bütünleme sınav sonuçlarına göre yeterli AKTS şartını sağlayıp mezun olmak (tek ders, mazeret vb. sınavları sonucunda mezun olan öğrenciler değerlendirmeye alınmaz).

Stajını akademik takvimde ilan edilen “Bütünleme Sınavları Not Girişi İçin Son Gün” e kadar tamamlamış olmak.