Genel

GENEL BİLGİ:

124 Sayılı Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca; Genel Sekreterin Görevleri ve Yetkileri aşağıdaki gibidir. 

Madde 27- Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcısından  ve bağlı birimlerden oluşur. 

1- Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından  Rektöre karşı sorumludur. 

2- Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başı olarak  yapacağı görevler dışında,  kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir. 

- Üniversite idari teşkilatında bulunan  birimlerin  verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,

- Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapma; bu kurullarda alınan kararların yazlması, korunması ve saklanmasını sağlamak,

- Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere iletmek; 

- Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak,

 

SORUMLULUKLARI

- Üniversitenin  idari birimlerinin verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak,

- Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak;  bu kurullarda alınan kararların yazımı, dağıtımı ve saklanmasını sağlamak,

- Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararını Üniversiteye bağlı birimlere iletmek, 

- Rektörlük yazışmalarında koordinasyonu sağlamak,

- Kalite Yönetimi Sisteminin etkin olarak uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamak,

- Kalite Yönetimi Sisteminin performans ve iyileştirilmesi için ihtiyaçlar hakkında üst yönetime rapor vermek,